Nyheter
 
25.01.18 Kraftig prisstigning på mediet R 507
Vi har i de senere år opplevd stigende avgift på HFK / F gasser. Spesielt har avgiften på R 507 skutt i været. Nå stiger også prisen på selve mediet. Siden R 507 skal fases ut på nye anlegg allerede fra 2020 stenger produsentene ned sine fabrikker. Det skaper knapphet og dessverre økte priser. Vi ser en 4 dobling av prisen på selve mediet uten avgift. Det har vært 4 prisstiginger siste halvår.
R 507 har pr 24. januar 2018 en pris på kr 2.294,- pr kg. I tillegg kommer avgift til Staten som utgjør 1.992,30 pr kg. Alle beløp eks MVA.
Forholdet gjelder delvis også for R 404 selv om prisstigningen ikke er like markert her. ( Forskjellen er under 10 %)

Les mer:
19.07.17 Nytt Nasjonalmuseum med Kuldeanlegg fra Buskerud Kulde AS
I disse dager bygges det Nytt nasjonalmuseum i Oslo. Museet skal stå klar til bruk i 2020 og det bli rett av Nord Europas største av sitt slag.
Buskerud Kulde AS skal levere 12 kuldeanlegg til dette signalbygget. De første anlegge er allerede på plass bygget LES MER
19.07.17 Bruk av CO2 i mindre,- og mellomstore kuldeanlegg
CO2 er fremtidens kuldemedia. Det er ikke brennbart,- det er harmløst mot naturen og det har en akseptabel profil for arbeidsmiljøet. Utfordringen har vært at anleggene er kompliserte og at de ikke kan stoppes over lang tid. Vi har nå bygget et testanlegg som i stor grad imøtegår dette. LES MER
16.01.17 Buskerud Kulde AS er sertifisert etter nytt PED Direktiv
EU har implementert et fornyet og revidert PED direktiv.( Direktiv for trykkpåsatt utstyr). Det nye direktivet har betegnelsen PED 2014/68/EU. Buskerud Kulde AS har hatt sin PED sertifisering siden 2009 og mottok i januar 2017sitt reviderte sertifikat tilpasset det nye direktivet. Les Mer:
29.10.15 Statsbudsjettet for 2016
Vi har via vår bransjeorganisasjon VKE blitt gjort oppmerksom på at forslaget til Statsbudsjett inneholder et forslag om økning av avgiften på F gass. Her gjengir vi hav VKE har avdekket i forslaget.
30.01.15 F-Gassforskriften revideres
Fra vår bransjeorganisasjon VKE har vi fått en tilbakemelding i forbindelse med at det har vært et møte med Miljøverndirektoratet i anledning revisjon av F-Gassforskriften.
Miljøverndirektoratet la frem en oppdatert status i forbindelse med revidering av F-gass forordningen.
Hovedpunktene fra dette møtet er at det innenfor EU fra 1. januar 2015 ble innført nye grenser for anleggenes kuldemediefylling i forbindelse med gjennomføring av F-gass kontroll.
13.02.14 Buskerud Kulde AS utvider sitt PED sertifikat til Kat IV
Vi ser en dreining i markedet mot naturlige kuldemedier. Spesielt er anlegg basert på karbondioksid (CO2) i transkritisk drift er aktuelle for vår del av markedet. Det høye trykket i disse anlegg setter spesifikke krav til konstruksjon, sammenstilling og driftsettelse. Buskerud Kulde AS har derfor utvidet sitt godkjenningsområde til øverste trykklasse,- vi er med virkning fra desember 2013 sertifisert etter «Direktiv om trykkpåkjent utstyr 97/23/EF Modul H /H1 i kategori IV»
11.11.13 Kraftig økning i avgift for F gass
Vi har sett saken omtalt i media og får i dag følgende informasjon fra vår bransjeforening i NHO:
Det fremlagte forslag til statsbudsjett inneholder en økning på om lag 45 % fra dagens avgiftsnivå
12.08.13 Ny krav til hardloddere på kuldeanlegg
Våre montører har i en rekke år hatt personlige sertifikater som gir rett til å utføre hardlodding på kuldeanlegg. Nå har det kommet nye ,- og ytterlig spesifiserte krav til slik lodding. Buskerud Kulde har sertifisert sitt personell.
25.01.12 Buskerud Kulde AS har mottatt sitt F-gass sertifikat
F-gassforordningen( EF) 842/2006 trer i kraft i Norge sommeren 2013. Innen den tid må alle aktører og anleggseiere ha implementert rutiner for å imøtekomme disse krav. Alle aktører som skal håndtere HFK kuldemedier må ha relevant sertifikat.
23.11.10 Kuldeanlegg og varmepumper, - Bidrag til energisituasjonen
Buskerud Kulde AS har deltatt i et utredningsarbeid i regi av Norges Forskningsråd. Under paraplyen til ENERGI 21 har man samlet viktige aktører i kuldebransjen med formål å fremme en rapport om energi-potensialet for faget.
11.02.10 Vinter som gir problemer for kuldeanlegg
Langvarig kulde og mye snø kan skape problemer for de deler av kuldeanlegegt som står utendørs. Vær oppmerksom på at dette faktisk kan forårsake overopphetede anlegg som stopper når våren kommer.
04.09.09 Buskerud Kulde AS sertifiseres innen nye områder
Buskerud Kulde AS har innledet sammarbeid med Teknologisk Instistutt om sertifisering med påfølgende CE-merking av det konstruksjonsarbeid og påfølgende sammenstilling som skjer ved bedriften.
04.08.08 Nyansettelser i Buskerud Kulde AS
Buskerud Kulde AS ser poistivt på fremtiden og vi forsterker vår stab av dyktige teknikere. I alt 4 nyansettelser er enten gjennomført eller nær forestående.

27.04.07 Sertifisering av bedriftens teknikere
Buskerud Kulde AS har i alle år lagt stor vekt på medarbeiderenes kompetanse. Nå har alle våre montører avlagt prøve med påfølgende seritifisering innen feltet hardlodding
01.12.06 F-GASS DIREKTIVET - VIKTIG INFORMASJON
EU implementerer i disse dager F-Gass direktivet som berører alle kuldeanlegg med mer enn 3 kg kuldemediefylling. Les her hvordan dette vil påvirke norske kuldebrukere og anleggseiere.
02.06.05 LEGIONELLA I KJØLETÅRN
Våren 2005 ble Norge nok en gang rammet av et dramatisk utbrudd av Legionella. 6 mennesker er bekreftet døde og nær 60 personer er trolig smittet. I kjølvannet av dette har det oppstått endel misforståelser om tekniske begrep rundt slikt utstyr. Unngå forvirring ,- Les mer her:
22.06.04 CO2 I KULDEANLEGG
Buskerud Kulde AS har inngått avtale om leveranse av ett CO2 basert fryseanlegg til en ny dagligvarebutikk.
Leveransen skjer i nært samarbeid med det tyske LINDE KT som produserer selve maskinsystemet.Les mer.........
27.11.03 EU krav til lekkasjesøking på kuldeanlegg
EU har nå en s.k "forordning" om lekkasjesøking på HFK-baserte kuldeanlegg ute på høring.Hvis EU-kommisjonen ikke mottar alvorlige protester vil denne tre i kraft årskiftet 2005/2006. Forordningen vil også gjelde i Norge via EØS avtalen. Les mer her.........
27.08.03 Statlig Refusjonsordning for HFK
Vår bransje har det siste året etterspurt en refusjonsordning for innbetalt HFK-avgift.
Som kjent bortfalt den frivillge ordningen med retur av gebyr ved innlevering av brukt medie. Nå har Stortinget vedtatt en statlig refusjonsordning. Les mer her.....
09.12.02 AVGIFT PÅ KULDEMEDIE
Det gikk som vi fryktet,- den foreslåtte avgift på kuldemedier ble vedtatt i Stortinget 2. desember.
Les mer her:......
12.11.02 FORSKRIFT OM TRYKKPÅKJENT UTSTYR
I snart 10 år har vår bedrift arbeidet etter et eget kvalites sikringssystem.
Hvert år gjennomgår systemet nødvendig tilpassning og oppgradering. I år ivaretas forholdet til "FORSKRIFT FOR TRYKKPÅKJENT UTSTYR" som nå gjelder for alle nye kuldeanlegg.
10.10.02 AVGIFT PÅ KULDEMEDIE
Statsbudsjettet for 2003 innholder forslag om avgift på kuldemedie. Dette vil få betydlige konsekvenser for brukere
og leverandører.
17.07.02 VEDLIKEHOLDSMARKEDET I VEKST
En stor del av våre kunder har nå inngått avtaler om planmessig vedlikehold av sine kuldeanlegg.
Dagens samfunn stiller strenge krav til kvalitetssikring av
den daglige drift av teknisk utstyr, dette gjelder også kuldeanlegg.
31.08.01 CA-Lager - En teknologisk utfordring
Nytt spennende prosjekt tas i bruk. Kombinasjonen kulde og konserverende gasser kan gi store gevinster i landbruket.